Våra uträkningar

Här redovisar vi för hur vi har kommit fram till våra siffror.

Utifrån den data vi kan få ut i vårt system för 2021 har våra kunder genom sin minskade bränsleförbrukning minskat utsläppen med 27 400 000 kg Co2.

Omräknat i bränsle
1 kg Co2 motsvarar lika mycket utsläpp som från 2,69 l diesel MK1.

27 400 000/2,69 = 10 185 874 liter diesel MK 1.

Omräknat i kronor
10 185 874 * 16,50 kr/liter (uppskattat snittpris) = 168 066 921 kr

Enligt uträkningar från Ecotree så binder ett genomsnittlig träd ungefär 25 kg Co2 per år.

Uppskattningen baseras på att en kubikmeter trä binder strax under ett ton koldioxid. Men sanningen är att ett träd i genomsnitt tar upp mellan 10 och 40 kg koldioxid varje år. Den exakta mängden beror på ett helt gäng faktorer. Men vi har räknat med ett genomsnitt på 25 kg Co2 per år.

Vårt minskade utsläpp 27 400 000 kg Co2 / 25 kg Co 2 = 1 096 000 träd.

1 ton Co2-utsläpp motsvarar ca 2900 mil med en genomsnittlig buss. 

Våra kunders 27 400 ton sparade Co2 * 2 900 mil = 79 460 000 mil

Jordens omkrets vid ekvatorn är 40 074 156 meter, vilket vi avrundar till ca 4 000 mil.

79 460 000 / 4 000 = 19 865 varv runt jorden med en genomsnittlig buss.

Varje person släpper enligt Naturvårdsverket ut ca 8 ton Co2/år. I ett normalstort hushåll har vi räknat med att det bor i genomsnitt 4 personer. Varje villa släpper då ut 8*4 = 32 ton Co2/år.

Drivecs kunder klimatneutraliserar då:
27 400 ton / 32 ton = 856 normalstora hushåll.

1 ton Co2 motsvarar ca 400 mil i bil.

400 * 3 = 1 200 mil = 3 ton Co2

27 400 / 3 = 9 133 bilar med en körsträcka om 1 200 mil.

En genomsnittsvilla förbrukar enligt Naturvårdverket ca 25 000kwh/år. Drivec minskar förbrukningen med ca 304 414 000 kwh per år och det motsvarar uppvärmningen av 12 176 villor.

1 ton Co2 motsvarar 11110kwh

27400*11110=304 414 000kwh

En standard 50″ LCD-TV förbrukar ca 80 w/h = 0,08kwh

304 414 000 kwh = 3 805 175 000 / 24 = 158 548 958 dagar /365 = 434 380 år

Vi har gjort uträkningar baserat på information ifrån Naturvårdsverket och där vi hämtat in information om att totala Co2 utsläppen inom transportssektorn, vilket enligt Naturvårdsverket siffror från 2001 ligger på 16,4mt CO2.

Drivecs kunder minskade sina utsläpp under 2021 med 27,4t kg Co2.

Förhållandet där blir 27400000/16 400 000 000 = 0,001670731707317%

Antal människor som beräknades ha dött av luftföroreningar från vägtrafik år 2001 är 2 156 st. 

2156 * 0,001670731707317 = 3,6. Våra kunders minskade utsläpp kan med andra grovt räknat ha sparat 3,6 liv det året.

Det beräknade antalet dödsfall p.g.a. luftföroreningar i Sverige år 2001 är 2156.  är i samma storleksordning men något lägre än tidigare beräkningar, vilka inkluderat alla luftföroreningar och inte enbart den andel som kan härledas till vägtrafik. Vi anser därför att våra resultat är rimliga, men naturligtvis kan mer detaljerade exponeringsdata för PM2,5 i framtiden ge mer pålitliga siffror över effekterna. En beräkning kan också baseras på NO2 exponering, vilken till ännu större del kan härledas till avgaser från motorfordon. Emellertid är det osäkert om effekter av olika luftföroreningar från motorfordon är oberoende av varandra och de bör ej adderas.

En analys av IVL av dödsfall relaterade till NO2 gav 3238 som resultat. Om detta justeras för NO2, som härstammar från vägtrafik utanför Sverige, kan siffran minska till 2200 – 2700, vilket liknar resultatet i Tabell 1. 20 Det ska påpekas att siffrorna i tabellerna anges som de har beräknats, men att vi är fullt medvetna om att de inte är exakta, utan ska ses som uppskattningar. För de olika sjukdomsberäkningarna bedöms ”konfidensintervallet” vara 0,5-1,5 gånger siffrorna i Tabell 1. För sjuklighet (inläggningar på sjukhus, vårddagar på sjukhus och långvariga sjukersättningar) gjorde vi beräkningar som redovisas i följande avsnitt, men vi litar inte på resultaten.